Privacyverklaring

Privacyverklaring

BB Bomen respecteert jouw recht op privacy. Jouw persoonlijke gegevens beschermen wij en verkopen we niet aan derden. Met deze privacy verklaring laten we je weten hoe we gegevens verzamelen en wat we doen met jouw gegevens.

Jouw persoonlijke gegevens

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en dat is voor ons de reden om uiterst zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die jij aan ons doorgeeft. Wanneer je op de website van BB Bomen een offerte aanvraag indient, zijn jouw gegevens afgeschermd voor derden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wanneer je contactgegevens aan BB Bomen verstrekt, houden wij ons aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BB Bomen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bbbomen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BB Bomen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • BB Bomen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • BB Bomen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

BB Bomen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BB Bomen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BB Bomen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens van klanten: 7 jaar na de laatste opdracht (overeenkomst).

Delen van persoonsgegevens met derden

BB Bomen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BB Bomen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

BB Bomen maakt gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt BB bomen om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BB Bomen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bbbomen.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BB Bomen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bbbomen.nl

Contactgegevens

BB Bomen b.v.
Koningsweg 35
6816 TG Arnhem
info@bbbomen.nl